Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
poniedziałek, 03 marca 2014

Byłem dzisiaj na pięknie przygotowanej przez radomską młodzież ze szkół średnich inscenizacji upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. Wspaniałych, często bardzo młodych ludzi, których komunistyczna władza skazywała na więzienia, tortury, śmierć a później na zapomnienie. Tak jak większość Polaków uważam, że są to bohaterowie, którzy walczyli z dwoma totalitarnymi zbrodniarzami Hitlerem i Stalinem. Cieszy mnie pielęgnowanie, szczególnie u młodych ludzi, pamięci o tych Wielkich Polakach.

Był to sympatyczny wieczór do momentu wystąpienia Suskiego Marka. Ten genetyczny patriota, prócz stałych i nudnych twierdzeń o zniewolonym państwie, w którym żyjemy postawił dwie bardzo ciekawe tezy. Pierwsza to, że czasy stalinowskie dla Polaków były o wiele gorsze niż okupacja hitlerowska. Gratuluje Suskiemu diagnozy – dla mnie wybór pomiędzy dżumą a cholerą nie jest żadną alternatywą. Druga teza jest o wiele ciekawsza, otóż porównał dzisiejszy PSL jako spadkobiercę ZSL do SLD jako spadkobierców morderców z PPR. Postawił znak równości między tymi organizacjami i uczynił współodpowiedzialnymi za zbrodnie stalinowskie. Mówił te słowa w obecności radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Bojarskiego, działacza PSL koalicjanta PiS-u w Radomiu.

Gratuluję działaczom PSL koalicjanta – kiedy nadstawicie drugi policzek?

21:15, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 02 marca 2014
Prezydent Radomia jest liderem Regionalnego Instrumentu Terytorialnego naszego regionu. List jest propozycją prorozwojowego wykorzystania środków unijnych.
piątek, 28 lutego 2014

Na niedorzeczny pomysł wpadł rektor naszego Techniczno-Humanistycznego Uniwersytetu, przyznaje indeks najpiękniejszym maturzystom. Szef placówki publicznej chce zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi do nauki w swojej uczelni. Myśl wydaje się niezwykły i godny rozszerzenia. Wybierajmy naszych przedstawicieli, w zależności od wyglądu. Niskich blondynów do sejmu, wysokich z wąsami do senatu, z szerokimi barami do rady. Jednego roku blondynki innego brunetki dla okrasy tu i tam. Jedna z moich koleżanek twierdzi, że niebieskie oczy są wystarczającym powodem aby pełnić funkcje prezydenta. Oczywiście kryteria mogą być dla każdych wyborów inne. Mój przyjaciel, w latach naszej młodości miał taką teorię dotyczącą szukana partnerki życiowej twierdził, że należ znaleźć sobie ładną żonę, bo istnieje nadzieja, że ktoś jeszcze ją wybierze.

Byłoby śmiesznie gdyby nie chodziło o rzecz niezwykle poważną. Elity naszego miasta ludzie, którzy powinni tryskać wiedzą, mądrością, dawać godny przykład, wychodzą z pomysłami ośmieszającymi Radom. Później się dziwimy, że zjadliwe komentarze w ogólnopolskich mediach dają asumpt do niewybrednych dowcipów o Radomiu przyćmiewają te o Wąchocku.

17:37, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 23 lutego 2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

– propozycje dla RIT dla regionu radomskiego

Postępująca w województwie mazowieckim degradacja ośrodków pozametropolitarnych, spowodowana stagnacją gospodarczą, sprawia, że coraz więcej osób podejmuje migrację zarobkową. Dlatego też, wyzwaniem, jakie stoi przed miastami oraz władzami powiatów, jest coraz większa potrzeba wykorzystania potencjału rozwojego tych ośrodków dla wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej całego subregionu, poprzez zapewnienie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz zrównoważony rozwój. W tym kontekście idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, który jest mechanizmem realizującym podejście terytorialne w oparciu o projekty strategiczne zidentyfikowane regionalnie.

W ramach RIT w regionie radomskim proponuje się jako inwestycje wiodące:

        I.            Utworzenie na terenie Radomia, przy współdziałaniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na obszarze, który jest lub może być objęty działaniem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Radom - Regionalnego Centrum dla Sektora Owocowo – Warzywnego.

Utworzenie Centrum wpisuje się bezpośrednio w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Mazowieckiego bowiem „bezpieczna żywność” jest jednym z czterech obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest jednym z narzędzi programowania polityki innowacyjności w kontekście realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W przypadku regionu radomskiego ma to szczególne znaczenie ze względu na tzw. zagłębie paprykowe, które tworzą gminy: Przytyk, Klwów, Potworów i Radzanów, czy też koncentrację upraw truskawek w powiatach zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim i przysuskim, jak również liczne uprawy owoców w powiecie lipskim.

W ramach Regionalnego Centrum dla Sektora Owocowo – Warzywnego zostałyby utworzone:

a)      chłodnia i sortownia owoców i warzyw;

b)      przetwórnia owoców i warzyw;

c)      przechowalnia;

d)      zaplecze wystawowo-handlowe;

e)      centrum logistyczne.

Centrum będzie kupowało owoce i warzywa od lokalnych producentów. Poprawi się zatem zdecydowanie zbyt tych produktów. Ponadto uruchomienie przechowalni i przetwórni oznacza kolejne miejsca pracy tak istotne dla subregionu radomskiego.

Docelowo Centrum stanowiłoby podstawę do utworzenia terminala cargo dla lotniska w Radomiu będąc wydzieloną częścią portu lotniczego świadczącą usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów owocowo – warzywnych.

      II.            Utworzenie Stref Aktywności Gospodarczej w miastach powiatowych regionu, takich jak: Radom, Białobrzegi, Kozienice, Lipsko, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń

Możliwe jest również utworzenie tego typu strefy w Pionkach i Iłży.

Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta.

Głównym zadaniem stref jest przyciągnięcie inwestorów. W tym celu władze lokalne w ramach RPO WM mogłyby stworzyć korzystne warunki do lokowania na ich obszarze przedsiębiorstw/inwestycji w szczególności poprzez:

  1. Przekazanie lub wykup ziemi z przeznaczeniem na Strefę Aktywności Gospodarczej. Zgodnie z założeniami dotychczas funkcjonującymi w RPO WM wydatki poniesione przez Beneficjenta na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
  2. Rekultywacja obszarów poprzemysłowych umożliwiająca powtórne wykorzystanie i zagospodarowanie terenu. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV)
  3. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), gazowa, drogi wewnętrzne. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa I)
  4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i/lub miejskich i funkcjonalnie z nimi powiązanych zidentyfikowanych, jako problemowe, w celu przywrócenia im walorów użyteczności gospodarczej, społecznej oraz rekreacyjnej, co wpłynie nie tylko na rewitalizację fizyczną ale też i społeczną tych obszarów. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV)
  5. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele inkubatorów przedsiębiorczości. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa I)
  6. W celu lepszego wykorzystania środków RPO WM w nowo powołanych Strefach Aktywności Gospodarczej położono by nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak np. fotowoltaika, kogeneracja. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa III)

Działające na terenie regionu radomskiego Strefy Aktywności Gospodarczej mogłyby być tworzone np. na obszarach poprzemysłowych (np. Pionki), wykorzystując tym samym potencjał inwestycyjny miast i gmin subregionu i tworząc atrakcyjne tereny pod przyszłe inwestycje.

Radom jako ośrodek centralny RIT byłby koordynatorem działania Stref poprzez Radomskie Centrum Innowacyjności i Technologii nadzorowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

 Takie działania wpłynęłyby nie tylko na rozwój przedsiębiorczości w regionie ale również na zahamowanie odpływu najlepszych pracowników do ośrodków metropolitarnych.

Projek ten opracowałem wspólnie z Wojciechem Jabłońskim.

19:42, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »
poniedziałek, 03 lutego 2014

Moja partia w wewnętrznej procedurze dokonała wyboru kandydata na prezydenta Radomia. Radosław Witkowski, polityk z dużym doświadczeniem w służbie publicznej, z wielkim potencjałem, z niemniejszą determinacją będzie walczył o zwycięstwo. Wszyscy, koleżanki i koledzy członkowie Platformy będziemy pracować wspólnie z kandydatem, aby ten cel osiągnąć.

SLD wyłoniła swojego kandydata Wojciecha Bernata, odwołanego przez PiS dyrektora samochodówki. Pana Bernata spotykałem kilkakrotnie przy okazji różnych uroczystości, zawsze sprawiał dobre wrażenie. Wypowiadałem się krytycznie o decyzji władz miasta odwołującej go z funkcji dyrektora szkoły. W mojej ocenie byłby lepszym prezydentem niż obecny.

PiS stawia na Andrzeja Kosztowniaka. Przypadkowy kandydat, na którego Suski postawił osiem lat temu, nie wierząc w sukces. Kandydatura wypaliła i zaczął się okres chaotycznego kierowania miastem przez sympatycznego skądinąd człowieka, którego funkcja przerosła. Brak wizji rozwoju, uległość dla interesów bonzów partyjnych, tolerowanie geszeftów swoich kolegów i koleżanek politycznych, tolerowanie miernot na wysokich stanowiskach w mieście. To tylko niektóre przyczyny degradacji Radomia.

Będę pracował na sukces Radka Witkowskiego, czas Radom wyrwać z marazmu, w którym tkwi od kilku lat.

13:43, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »
czwartek, 16 stycznia 2014

SLD wystąpiło z postulatem powrotu do podziału administracyjnego z przed 1999r. Kusząca propozycja, szczególnie dla mieszkańców takich miast jak Radom. Czujemy się skrzywdzeni istniejącym podziałem, w tym akcie większość z nas upatruje degradacje naszego miasta w wielu płaszczyznach. Oczywiście jest to uproszczenie nie do końca prawdziwe, są miasta, które tak jak Radom utraciły status województwa a rozwijają się choćby Koszalin, Bielsko Biała, Płock i parę innych. Wszystko zależy od ludzi rządzących tymi miastami. Władze tych miast potrafią mądrze, skutecznie i z sukcesami kierować ich rozwojem, nam nie jest dane takie szczęście. 

Nikt z nas radomian nie był zadowolony z utraty statusu miasta wojewódzkiego. Pamiętam gorące dyskusje z tego okresu, różne koncepcje (były przymiarki do 25 województw gdzie Radom pozostawał stolicą jednego z nich). Zabrakło decydentom wywodzącym się z radomskiego, reprezentujących nas w tym okresie wyobraźni i pragmatyzmu. Był czas, kiedy zapadła decyzja o przeprowadzeniu reformy administracyjnej i podziale na trzynaście województw oczywiście bez radomskiego, ówczesny prezydent Kwaśniewski zapowiedział weto o ile nie powstanie województwo Świętokrzyskie. Zaczęły się mocne naciski ze strony kieleckich polityków, i nie tylko, aby utworzyć wspólnie z Radomiem województwo. Kieleccy działacze godzili się, aby siedziby wojewody i marszałka – tak jak w pomorskim czy lubuskim, były w Radomiu i Kielcach. Mocno za tym rozwiązaniem optował prezydent Kwaśniewski. Radomscy parlamentarzyści z lewicy, ale i z prawej strony sceny politycznej powiedzieli nie. Mówili wtedy „…Nie będziemy łączyć nędzy z biedą.” Sejm ustąpił Kwaśniewskiemu, ale dołożono jeszcze Opolskie i Lubuskie, Radom stał się Mazowszem. Tak powstał podział na szesnaście województw. Wyszło to co jest, pytanie kto stracił kto zyskał?

Istniejący podział budzi wiele kontrowersji historycznych, ekonomicznych i kompetencyjnych. Dwuwładza wojewody i marszałka, status Warszawy i jej władz poszczególnych dzielnic. Istnieją małe biedne praktycznie bez dochodów własnych i przez to słabe powiaty, jest część gmin, które z biedy „zjadające własny ogon”. Są to realne problemy z nimi się stykam, jako radny wojewódzki. Z tymi problemami należy się zmierzyć i je poprawić.

Proponowany przez SLD podział byłby do zaakceptowania pod warunkiem pozostawienia gmin, likwidacji powiatów i stworzenie kilku makroregionów. Oparcie Polski na trzech samorządowych strukturach administracyjnych – gmina, województwo, makroregion ( czy departament lub inna nazwa) miałoby sens. Przyjęcie takiego rozwiązania w 1999r uchroniłoby nas mieszkańców miast wojewódzkich od gorzkich rozczarowań a cały proces reformy administracyjnej nie budziłby takich kontrowersji.

Ciekaw jestem czy propozycja SLD zawiera takie rozwiązania? Jeśli nie to niestety będziemy mieli kolejną hucpę wyborczą.

08:08, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »
poniedziałek, 13 stycznia 2014

PiS dał głos – WOŚP jest be.

Na początku lat dziewięćdziesiątych a pod koniec osiemdziesiątych, jako niedoświadczony kupiec przeznaczałem, co tydzień część produktów spożywczych na dożywianie potrzebujących, na tzw. „Zupki Kuronia”. Czyniłem to przez ponad rok do czasu kontroli Urzędu Skarbowego. Uczciwie wpisywałem w księgi rachunkowe, łącznie z pokwitowaniami instytucji odbierającej dary. Urząd naliczył mi karę i solidny domiar. To na jakiś czas „wyleczyło” mnie od pomagania potrzebującym. Podobną taktykę jak ówczesny US próbuje stosować PiS do WOŚP, Owsiak robi wspaniała robotę, ale bez błogosławieństwa kościoła – więc należy mu tak dokuczyć, aby się odechciało. Owsiak jest twardym zawodnikiem i mimo wysiłków pisiaków Orkiestra będzie grała do końca świata.    

17:09, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 12 grudnia 2013

 

Wspaniały świąteczny prezent dla Radomia przywiozła wczoraj Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W naszym mieście powstała spółka skupiająca większość firm zbrojeniowych w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie potężnym impulsem prorozwojowym grodu nad Mleczną.  Stworzony został jeden silny podmiot - podkreślał minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. - To ważne w kontekście wielkich inwestycji i zakupów, jakie planujemy w najbliższym czasie. Chcemy jak najwięcej wydać w polskim przemyśle i w polskiej nauce. Spółka ma mieć kilkumiliardowe obroty a więc podatki wpływające do budżetu miasta będą kilkusetmilionowe. To tak jakby święty Mikołaj otworzył worek z milionami dla Radomia. Jest to kolejny dowód – Platforma Obywatelska dla naszego miasta skutecznie pracuje.

Pani Marszałek bardzo, bardzo dziękuję.

Co robi PiS dla Radomia? Pamiętam parlamentarzystów i radnych tego ugrupowania jak biegali z transparentami i krzyczeli wrogie hasła w trakcie wizyty w naszym mieście ówczesnego ministra transportu Cezarego Grabarczyka. Czy tak się buduje przychylność dla Radomia? Niestety udowadniają to wielokrotnie – nie potrafią niczego więcej. Kolejny przykład z ostatnich dni. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił się specjalistą od odpadów. Zaproponował pomoc w zamiataniu śmieci prezydentowi Warszawy. Ja taką pomoc, na miejscu prezydenta Warszawy przyjąłbym z radością. Jeśli jest chętny iść w ślady Anioła ze znanego serialu… Miotła i łopata to, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, prawdopodobnie narzędzia, którymi potrafi się posługiwać. Namówię przyjaciół z Platformy aby złożyli się na zakup cieciowego wyposażenia, być może wystarczy na taczki i berecik z antenką.

10:35, andrzejluczycki
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 02 grudnia 2013

Pogrzeb Eli Wędzonki. Bardzo wiele ważnych osób z Radomia i okolic uczestniczyło w jej ostatniej drodze. Zawsze, gdy odchodzą zacne osoby żal pozostaje w sercach. Raz jeszcze Wieśku serdeczne wyrazy współczucia.

Ukraina ponownie się budzi. Nasi pobratymcy, sąsiedzi chcą przystąpić do Unii Europejskiej. Ich droga – najpierw do samostanowienia, później do demokracji, teraz do bycia w rodzinie państw europejskich – jest długa i trudna. Bardzo bym chciał, tak jak większość moich rodaków, aby ten cel bracia Ukraińcy osiągnęli.

Dyrektor Muzeum im Jacka Malczewskiego Adam Zieleziński, urzędnik Samorządu Województwa Mazowieckiego chce utworzyć Muzeum Historii Radomia. Jednocześnie mówi: ”mazowieckie jest upadłym województwem i jesteśmy instytucją, która już teraz obniża ludziom pensje. I nie wyobrażam sobie, aby marszałek znalazł pieniądze na stworzenie Muzeum Historii.” To ja nie wyobrażam sobie urzędnika, który wieszczy upadłość swojego pracodawcy a jednocześnie chce z „kwitnącym” miastem tworzyć jego historię. Mam kilka wątpliwości co do dysponowania majątkiem Mazowsza, podejmowania strategicznych decyzji, zaciąganiem zobowiązań i innych działań. Będę pytał Zarząd Mazowsza o te kwestie i prosił o precyzyjne odpowiedzi.

21:44, andrzejluczycki
Link Komentarze (5) »
piątek, 22 listopada 2013

Wyobraźmy sobie, że jest rok, powiedzmy, 1976. Polska właśnie kolejny raz zwiększyła eksport kauczuku, stając się jednym z czołowych producentów gumy naturalnej na świecie.

Niestety, zbiory bananów okazały się w tym sezonie wyjątkowo marne – to pewnie początki zmian klimatu. Województwo Amazońskie przeżywa napływ turystów, a bogaci Polacy masowo wyjeżdżają do swych afrykańskich domów zimowych, gdzie chronią się przed europejskimi mrozami. Stać ich na to, w końcu dorobili się na wydobyciu ropy naftowej i sprzedaży gór lodowych, naszej narodowej specjalności. Polska jest ostatnią potęgą kolonialną. Stało się tak dzięki mądrej polityce kolonizowania terenów bez wojen i za zgodą miejscowej ludności, której rycerscy Słowianie, znani z tolerancji, zawsze nadawali obywatelstwo naszego kraju. Dobrze, może z tą tolerancją to trochę przesada. W końcu wszyscy pamiętają krwawe zamieszki na tle rasowym w Radomiu i kolonizowanie Madagaskaru.
Czy to fragmenty kolejnej zapomnianej powieści Stefana Barszczewskiego? Nie. Wbrew pozorom, takie marzenia snuli poważni przedstawiciele elit Drugiej Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości pojawiło się wiele pomysłów na odbudowę i dalszy rozwój kraju. Obok Szklanych Domów, budowy portu w Gdyni i dokonania skoku cywilizacyjno-higienicznego dzięki sławojkom, istniały także koncepcje dużo śmielsze, z dzisiejszej perspektywy bardziej fantastyczne niż realistyczne. Zresztą już wtedy nie powinny być brane na poważnie, a jednak zawsze znajdowało się grono szanowanych obywateli wierzących w rzeczy niemożliwe. W okresie dwudziestolecia międzywojennego sztandarową ideą tego typu była właśnie imperialna ekspansja Rzeczpospolitej na lądach i oceanach, w imię budowy kolonialnej potęgi, równej Wielkiej Brytanii, Francji albo chociaż Belgii.

Jest to fragment artykułu, których autorami są Agnieszka Haska i Jerzy Stachowicz, pod tytułem „Kolonie z lamusa, czyli jak być mogło” opublikowany w czasopiśmie „Nowa Fantastyka”.

Tekst ten pięknie komponuje się z pomysłem prezydenta naszego miasta o emisji obligacji na rzecz Portu Lotniczego w Radomiu. Jest to idealny przykład naszych tęsknot za wielkością, naszych marzeń o świetlanej przyszłości dzięki realizacji kolorowej wizji pobudzanej ambicjami. Wszyscy chcemy realizacji marzeń, nawet tych najbardziej utopijnych ale róbmy to na własne ryzyko za własne pieniądze. Zupełnie inaczej wyglądają sprawy, gdy w grę wchodzą publiczne środki. Pełną odpowiedzialność za ich sensowne wydawanie ponoszą decydenci.

Bardzo bym chciał aby w Radomiu funkcjonowało cywilne lotnisko i korzystało z niego ponad milion pasażerów – taka liczba wg ekspertów jest konieczna aby lotnisko było na granica rentowności. (Tu informacja na temat rentowności lotnisk). Nie zgadzam się na marnotrawienie publicznych pieniędzy na projekty typu kolonie na Madagaskarze. Proponuję aby planowane obligacje wykupili; prezydent, jego zastępcy i wszyscy radni głosujący za tym projektem.

21:28, andrzejluczycki
Link Komentarze (2) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 11