Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
piątek, 28 lutego 2014

Na niedorzeczny pomysł wpadł rektor naszego Techniczno-Humanistycznego Uniwersytetu, przyznaje indeks najpiękniejszym maturzystom. Szef placówki publicznej chce zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi do nauki w swojej uczelni. Myśl wydaje się niezwykły i godny rozszerzenia. Wybierajmy naszych przedstawicieli, w zależności od wyglądu. Niskich blondynów do sejmu, wysokich z wąsami do senatu, z szerokimi barami do rady. Jednego roku blondynki innego brunetki dla okrasy tu i tam. Jedna z moich koleżanek twierdzi, że niebieskie oczy są wystarczającym powodem aby pełnić funkcje prezydenta. Oczywiście kryteria mogą być dla każdych wyborów inne. Mój przyjaciel, w latach naszej młodości miał taką teorię dotyczącą szukana partnerki życiowej twierdził, że należ znaleźć sobie ładną żonę, bo istnieje nadzieja, że ktoś jeszcze ją wybierze.

Byłoby śmiesznie gdyby nie chodziło o rzecz niezwykle poważną. Elity naszego miasta ludzie, którzy powinni tryskać wiedzą, mądrością, dawać godny przykład, wychodzą z pomysłami ośmieszającymi Radom. Później się dziwimy, że zjadliwe komentarze w ogólnopolskich mediach dają asumpt do niewybrednych dowcipów o Radomiu przyćmiewają te o Wąchocku.

17:37, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 23 lutego 2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

– propozycje dla RIT dla regionu radomskiego

Postępująca w województwie mazowieckim degradacja ośrodków pozametropolitarnych, spowodowana stagnacją gospodarczą, sprawia, że coraz więcej osób podejmuje migrację zarobkową. Dlatego też, wyzwaniem, jakie stoi przed miastami oraz władzami powiatów, jest coraz większa potrzeba wykorzystania potencjału rozwojego tych ośrodków dla wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej całego subregionu, poprzez zapewnienie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz zrównoważony rozwój. W tym kontekście idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, który jest mechanizmem realizującym podejście terytorialne w oparciu o projekty strategiczne zidentyfikowane regionalnie.

W ramach RIT w regionie radomskim proponuje się jako inwestycje wiodące:

        I.            Utworzenie na terenie Radomia, przy współdziałaniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na obszarze, który jest lub może być objęty działaniem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Radom - Regionalnego Centrum dla Sektora Owocowo – Warzywnego.

Utworzenie Centrum wpisuje się bezpośrednio w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Mazowieckiego bowiem „bezpieczna żywność” jest jednym z czterech obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest jednym z narzędzi programowania polityki innowacyjności w kontekście realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W przypadku regionu radomskiego ma to szczególne znaczenie ze względu na tzw. zagłębie paprykowe, które tworzą gminy: Przytyk, Klwów, Potworów i Radzanów, czy też koncentrację upraw truskawek w powiatach zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim i przysuskim, jak również liczne uprawy owoców w powiecie lipskim.

W ramach Regionalnego Centrum dla Sektora Owocowo – Warzywnego zostałyby utworzone:

a)      chłodnia i sortownia owoców i warzyw;

b)      przetwórnia owoców i warzyw;

c)      przechowalnia;

d)      zaplecze wystawowo-handlowe;

e)      centrum logistyczne.

Centrum będzie kupowało owoce i warzywa od lokalnych producentów. Poprawi się zatem zdecydowanie zbyt tych produktów. Ponadto uruchomienie przechowalni i przetwórni oznacza kolejne miejsca pracy tak istotne dla subregionu radomskiego.

Docelowo Centrum stanowiłoby podstawę do utworzenia terminala cargo dla lotniska w Radomiu będąc wydzieloną częścią portu lotniczego świadczącą usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów owocowo – warzywnych.

      II.            Utworzenie Stref Aktywności Gospodarczej w miastach powiatowych regionu, takich jak: Radom, Białobrzegi, Kozienice, Lipsko, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń

Możliwe jest również utworzenie tego typu strefy w Pionkach i Iłży.

Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta.

Głównym zadaniem stref jest przyciągnięcie inwestorów. W tym celu władze lokalne w ramach RPO WM mogłyby stworzyć korzystne warunki do lokowania na ich obszarze przedsiębiorstw/inwestycji w szczególności poprzez:

  1. Przekazanie lub wykup ziemi z przeznaczeniem na Strefę Aktywności Gospodarczej. Zgodnie z założeniami dotychczas funkcjonującymi w RPO WM wydatki poniesione przez Beneficjenta na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
  2. Rekultywacja obszarów poprzemysłowych umożliwiająca powtórne wykorzystanie i zagospodarowanie terenu. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV)
  3. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), gazowa, drogi wewnętrzne. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa I)
  4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i/lub miejskich i funkcjonalnie z nimi powiązanych zidentyfikowanych, jako problemowe, w celu przywrócenia im walorów użyteczności gospodarczej, społecznej oraz rekreacyjnej, co wpłynie nie tylko na rewitalizację fizyczną ale też i społeczną tych obszarów. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV)
  5. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele inkubatorów przedsiębiorczości. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa I)
  6. W celu lepszego wykorzystania środków RPO WM w nowo powołanych Strefach Aktywności Gospodarczej położono by nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak np. fotowoltaika, kogeneracja. (RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa III)

Działające na terenie regionu radomskiego Strefy Aktywności Gospodarczej mogłyby być tworzone np. na obszarach poprzemysłowych (np. Pionki), wykorzystując tym samym potencjał inwestycyjny miast i gmin subregionu i tworząc atrakcyjne tereny pod przyszłe inwestycje.

Radom jako ośrodek centralny RIT byłby koordynatorem działania Stref poprzez Radomskie Centrum Innowacyjności i Technologii nadzorowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

 Takie działania wpłynęłyby nie tylko na rozwój przedsiębiorczości w regionie ale również na zahamowanie odpływu najlepszych pracowników do ośrodków metropolitarnych.

Projek ten opracowałem wspólnie z Wojciechem Jabłońskim.

19:42, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »
poniedziałek, 03 lutego 2014

Moja partia w wewnętrznej procedurze dokonała wyboru kandydata na prezydenta Radomia. Radosław Witkowski, polityk z dużym doświadczeniem w służbie publicznej, z wielkim potencjałem, z niemniejszą determinacją będzie walczył o zwycięstwo. Wszyscy, koleżanki i koledzy członkowie Platformy będziemy pracować wspólnie z kandydatem, aby ten cel osiągnąć.

SLD wyłoniła swojego kandydata Wojciecha Bernata, odwołanego przez PiS dyrektora samochodówki. Pana Bernata spotykałem kilkakrotnie przy okazji różnych uroczystości, zawsze sprawiał dobre wrażenie. Wypowiadałem się krytycznie o decyzji władz miasta odwołującej go z funkcji dyrektora szkoły. W mojej ocenie byłby lepszym prezydentem niż obecny.

PiS stawia na Andrzeja Kosztowniaka. Przypadkowy kandydat, na którego Suski postawił osiem lat temu, nie wierząc w sukces. Kandydatura wypaliła i zaczął się okres chaotycznego kierowania miastem przez sympatycznego skądinąd człowieka, którego funkcja przerosła. Brak wizji rozwoju, uległość dla interesów bonzów partyjnych, tolerowanie geszeftów swoich kolegów i koleżanek politycznych, tolerowanie miernot na wysokich stanowiskach w mieście. To tylko niektóre przyczyny degradacji Radomia.

Będę pracował na sukces Radka Witkowskiego, czas Radom wyrwać z marazmu, w którym tkwi od kilku lat.

13:43, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »